�SLAM MERKEZ�

BUNLARI B�L�YOR MUSUNUZ?

1- Abdest Nedir?

Dirsekler ile beraber ellerin, y�z�n, topuklar�yla beraber ayaklar�n temiz su ile y�kanmas� ve ba��n meshedilmesidir.A

2- Adak Nedir?
Ki�inin dinen y�k�ml� olmad��� halde, farz veya vacip t�r�nden bir ibadet yapaca��na dair Allah�a s�z vermesidir.

3- Ahiret Ne Demektir?

K�yametin kopmas�ndan sonra ba�layan ve sonsuza kadar devam edecek olan cennet ve cehennem hayat�d�r.

4- Ahkam Nedir?

Kur�an ve S�nnetin i�erdi�i din� h�k�mlerdir.

5- Ahl�k nedir?

Bir ki�inin iyi veya k�t� olarak nitelenmesine sebep olan manev� de�erleri, huylar� ve bunlar�n tesiri ile ortaya koydu�u davran��lar�n b�t�n�d�r.

6- Allah��n R�zas� Ne Demektir?

Yap�lan herhangi bir i�ten Allah��n ho�nut olmas�d�r.

7- Amin Ne Demektir?

Yap�lan du� i�in, �Ya Rabbi Kabul buyur� demektir.

8- Arafat nedir?
Hac� adaylar�n�n �vakfe� yapmak �zere arefe g�n� topland�klar�, Mekke�nin g�neydo�usunda bulunan bir b�lgedir.

9- Ar� Nedir?

Mecaz� anlamda, ilah� h�k�mranl�k taht� demektir.

10- Ash�b Ne Demektir?

Hz.Peygamber�i g�ren ve onunla sohbet eden m�sl�manlard�r.

11- A�ere-i M�be��ere Nedir? Ve Kimlerdir?

D�nyada iken Hz.Peygamber taraf�ndan Cennetle m�jdelenen on ki�iye A�ere-i M�be��ere denir.

Bunlar: Eb� Bekir, �mer, Osman, Ali, Talh�, Z�beyr, Avf o�lu Abdurrahman, Sa�d, Zeyd o�lu Sa�d, Eb� Ubeyde (r.a.) hazretleridir.

12- A��re Nedir?
Kameri takvimin birinci ay� olan Muharremin onuncu g�n�ne verilen isimdir.

13- Ayet Nedir?

Kur�an-� Kerim�de durak i�aretleri aras�ndaki c�mle ya da ifadelerdir.

14- Berat nedir?
Bor�tan, su� ve cezadan kurtulmakt�r. G�nahlardan kurtulmaya vesile olan �aban ay�n�n onbe�inci gecesine de Berat gecesi denir.

15- Beytullah Ne Demektir?

M�sl�manlar�n namaz k�larken y�neldikleri K�be�nin di�er ad�d�r.

16- Bid�at nedir?
Dinin asl�ndan olmad��� halde dindenmi� gibi alg�lanan �eylerdir.

17- C�iz Nedir?

Yap�lmas� dinen yasak olmayan �eydir.

18- Cami ve Mescid Nedir?

M�sl�manlar�n toplu halde veya tek ba��na namaz k�l�p, ibadet ettikleri umuma a��k m�barek mekanlard�r.

19- Cennet, Cehennem, S�rat-� M�stek�m, Berz�h Ne Demektir?

Cennet; Allah��n emirlerine uyup yasaklar�ndan sak�nanlar�n konulaca�� ebedi m�kafat yeridir.

Cehennem; kafirlerin s�rekli olarak kalacaklar� azap yeridir.

S�rat-� M�stak�m; Allah��n Kur�an-� Kerim�de beyan etti�i dosdo�ru yoldur.

Berzah; �l�mle k�yamet aras�ndaki zaman dilimidir.

20- Din Nedir?
H�r iradeleriyle inanan ak�l sahibi insanlar�, en iyiye, en do�ruya, en g�zele ve ebed� mutlulu�a ula�t�ran ilah� kanunlar b�t�n�d�r.

21- D�rt B�y�k Kitab� Biliyor musunuz?
D�rt b�y�k kitab: Tevr�t, Zeb�r, �ncil ve Kur�an�d�r.

22- D�rt B�y�k Mele�i Biliyor musunuz?

a) Cebrail: Allah�tan vahiy getiren melektir.

b) Mikail: Evrendeki tabiat olaylar� ve canl�lar�n r�z�klar� ile g�revli melektir.

c) �srafil: K�yametin kopmas� ve insanlar�n kabirlerinden kalkmas� i�in �S�r�a �flemekle g�revli melektir.

d) Azrail: Canl�lar�n ruhlar�n� almakla g�revli melektir.

23- Du� Nedir?

Kulun istek ve arzular�n� uygun bir �slupla Allah�a arzetmesidir.

24- Ebed� ve Ezel� Ne Demektir?

Ebed�, sonu olmayan; ezel� ise ba�lang�c� olmayand�r.

25- Ecel Ne Demektir?

Allah��n takdir etti�i �mr�n sona erdi�i and�r.

26- Ecir Nedir?

Yap�lan g�zel ameller kar��l���nda Allah��n kullar�na verdi�i m�nev� m�kafatt�r.

27- Esm�-i H�sn� Nedir?

Y�ce Allah��n en g�zel isimleri anlam�na gelir.

28- Ezan Nedir?

Namaz vakitlerinin girdi�ini bildirmek �zere m�ezzin taraf�ndan okunan ve �zel s�zlerden olu�an dini bir davettir.

29- Farz Nedir?

Dinen yap�lmas� kesin olarak istenen �eydir.

30- Fas�k nedir?

Allah��n emir ve yasaklar�na riayet etmeyen kimseye denir.

31- F�k�h Nedir?

Ki�inin amel y�n�nden faydas�na ve zarar�na olan �eyleri bilmesidir.

32- Fidye Nedir?

Me�ru mazeretler sebebiyle baz� ibadetlerin yap�lamamas� veya ibadet s�ras�nda eksikliklerin olu�mas� sebebiyle yerine getirilmesi gereken din� y�k�ml�l�k.

33- Fitne nedir?

�yi veya k�t� �eylerle deneme, manev� ��k�nt�, sosyal karga�a ve kaos demektir.

34- Fitre Nedir?

Ramazan Bayram�na kavu�an ve dinen zengin say�lan M�sl�manlar�n, kendileri ve bakmakla y�k�ml� olduklar� ki�iler i�in fakirlere vermeleri gereken belli miktarda mal ya da parad�r.

35- Gus�l Nedir?

A��z�, burnun i�ini ve b�t�n bedeni y�kamakt�r.

36- G�nah Nedir?

Allah��n emir ve yasaklar�na ayk�r� olan amel, s�z ve davran��lard�r.

37- Hadis Nedir?

Hz.Peygamberin s�zleri veya O�nun fiil ve onaylar�n�n s�zle ifadesine denir.

38- Haram Nedir?

Dinen yap�lmas� kesin olarak yasaklanan �eydir.

39- Ha�r Nedir?

B�t�n canl�lar�n yeniden diriltilerek mah�erde, hesap vermek �zere toplanmas�d�r.

40- Hatim Nedir?
Kur�an-� Kerim�in ba�tan sona kadar orijinalinden okunup bitirilmesidir.

41- Hay�r Nedir?

Hay�r, Y�ce Allah��n r�zas�n� kazanmaya vesile olan g�zel amellerdir.

42- Helal Nedir?

Yap�l�p yap�lmamas� konusunda din� bir h�k�m bulunmayan �eylerdir.

43- Hicret Nedir?

Hz. Muhammed�in Milad� 622 y�l�nda Mekke�den Medine�ye g�� etmesi olay�d�r.

44- Hilye-i �erif Nedir?

Peygamber Efendimizin d�� g�r�n���n� ve vas�flar�n� anlatan eserlere verilen add�r. �Hilye-i Sa�det� de denir.

45- Hur�fe Nedir?

Akla ve ilme ayk�r� olan ve hi�bir temeli bulunmayan bat�l inan�lar ve uygulamalard�r.

46- Hutbe Nedir?

Cuma ve Bayram g�nlerinde camilere gelen m�minleri, din� konularda ayd�nlatmak �zere hatibin yapt��� konu�mad�r.

47- �badet Nedir?

Allah�a g�n�lden, isteyerek y�nelmek ve kar��l���nda sevap vadedilen din� g�revleri ve amelleri Allah��n r�zas�n� kazanmak amac�yla yerine getirmektir.

48- �cm� Nedir?

Hz.Peygamber�in vefat�ndan sonra, herhangi bir as�rda, b�t�n �slam m��tehitlerinin, d�n� bir konuda ortak h�k�m vermeleridir.

49- ��tihat Nedir?

M��tehidin herhangi bir d�n� mesele hakk�nda bir h�kme ula�abilmek i�in belli tekniklere ba�vurarak b�t�n g�c�n� harcamas� demektir.

50- �ftar Nedir?

Oru� a�makt�r.

51- �hram Nedir?

Hac veya umreye niyet eden bir kimsenin, di�er zamanlarda m�bah olan baz� davran��lar� belirli bir s�re boyunca kendisine yasaklamas�d�r. Bu ama�la giyilen �eye de ayn� ad verilir.

52- �hsan Nedir?

�nsanlara iyilik etmek, yararl� ameller i�lemek ve �Allah�� g�r�yormu� gibi, O�na ibadet etmek� demektir.

53- �lahi Kudret Nedir?

Y�ce Allah��n g�c� ve kuvvetidir.

54- �l�h� Ne Demektir?

Tasavvuf Edebiyat�nda Allah ve Peygamber sevgisini dile getiren �iir t�r�nden dizelerdir.

55- �lk M�sl�manlar Kimlerdir?

�lk M�sl�manlar Hz.Hatice, Hz.Ali, Zeyd b. H�rise ve Hz.Ebu Bekir�dir.

56- �lk Vahiy Peygamberimize Ne Zaman Gelmi�tir.

�lk vahiy, Milad� 610 y�l�nda, Hz. Peygamber, k�rk ya��nda iken, Mekke yak�n�ndaki N�r Da���nda ve Kadir Gecesi�nde gelmi�tir.

57- �mam-Hatip Kimdir?

Cemaate namaz k�ld�ran ve hutbe okuyan kimse demektir.

58- �man Nedir? Veya �nan� Nedir?

Hz.Peygamber�in, Allah�tan getirdi�i kesin olarak bilinen h�k�mlerin do�rulu�unu kabul ve tasdik etmektir.

59- �msak Nedir?

Oru� niyetiyle yeme, i�me ve cinsel ili�ki gibi orucu bozan �eylerden uzak durmakt�r.

60- �r��d Nedir?

M�sl�manlara do�ru yolu g�stermek ve onlar� din� g�revleri hakk�nda ayd�nlatmakt�r.

61- �slam Nedir?

Allah��n, insanlara Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.) vas�tas�yla g�nderdi�i son il�h� dinin ad�dir.

62- �sr� Nedir?

Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)�in bir gece Allah taraf�ndan Mekke�deki Mescid-i Haram�dan Kud�s�teki Mescid-i Aksa�ya g�t�r�lmesidir.

63- �t�at Nedir?

Allah��n emirlerine uyup, yasaklar�ndan sak�nmakt�r.

64. �tikad nedir?

�nanma, g�n�lden tasd�k etme demektir. �tikad� konular denilince, iman esaslar� akla gelir.

65- �zar nedir?

Hac veya Umre yapmak �zere ihrama giren erkeklerin belden a�a��s�n� kapatmak �zere b�r�nd�kleri �rt�d�r.

66- K�be nedir?

M�sl�manlar�n namaz k�larken y�neldikleri Mekke�deki Mescid-i Haram��n i�inde bulunan, Hz.�brahim ile o�lu Hz.�smail (A.S.) taraf�ndan in�a edilmi� olan mukaddes ma�bettir.

67- Ka� �e�it �badet Vard�r?

�badetler beden�, mal� ve hem beden� hem mal� �badetler olmak �zere �� �e�ittir.

68- Kader Ne Demektir?

Y�ce Allah��n ezelden ebede kadar meydana gelecek olaylar�, bunlar�n zaman�n�, yerini, miktar�n� ve niteliklerini ezel� ilmi ile bilip takd�r etmesidir.

69- K�fir Kime Denir?

�slam dininin temel esaslar�n� kabul etmeyen, Hz.Peygamber�in, Y�ce Allah�tan getirdi�i kesin olarak bilinen hususlar� inkar eden kimsedir.

70- Kaza Ne Demektir?

Y�ce Allah��n ezel� ilmiyle takd�r etti�i �eylerden her birinin zaman� gelince o takdire uygun olarak yaratmas�d�r.

71- Kelime-i �ehadet Nedir?

�Allah�tan ba�ka ilah olmad���na ve Muhammed�in O�nun kulu ve el�isi oldu�una �ahitlik ederim� anlam�ndaki, �E�hed� en l� il�he illallah ve e�hed� enne Muhammeden abduh� ve ras�l�h�� ifadesidir.

72- Kelime-i Tevhit Ne Demektir?�

Allah�tan ba�ka il�h yoktur, Muhammed O�nun el�isidir� anlam�ndaki �Lail�he ill�llah, Muhammed�rres�lullah� ifadesidir.

73- K�ble nedir?

M�sl�manlar�n namaz k�larken y�neldikleri taraf, K�be cihetidir.

74- K�r�at Nedir?

Namazda Kur�an-� Kerim�den bir miktar okumak demektir.

75- K�yam Nedir?

Namazda ayakta durmak demektir ve namaz�n farzlar�ndan biridir.

76- K�yamet Ne Demektir?

Y�ce Allah��n belirledi�i zaman gelince k�inat d�zeninin bozulup y�k�lmas� ve d�nyan�n sonunun gelmesidir.

77- K�yas Nedir?

Kur�an ve S�nnet�te h�km� a��k�a belirtilmeyen bir meselenin h�km�n�, aralar�ndaki ortak nitelik dolay�s�yla, h�km� a��k�a belirtilen di�er meseleye g�re a��klamakt�r.

78- Kir�men K�tib�n Nedir?

Her m�kellef insan�n yapt��� b�t�n i�leri kayda ge�iren yaz�c� meleklerin ad�d�r.

79- Kul Nedir?

Allah��n h�k�m ve tasarrufu alt�ndaki t�m insanlar demektir.

80- Kur�an-� Ker�m�de Ka� s�re Vard�r?

Kur�an-� Ker�m�de 114 s�re vard�r.

81- Kurban Nedir?

Allah�a yak�n olmak ve r�zas�na ermek i�in ibadet niyetiyle kurbanl�k bir hayvan� kesmektir.

82- K�rs� Nedir?

Camilerde vaizlerin va�z s�ras�nda oturduklar� y�ksek�e yerdir.

83- Mah�er Ne Demektir?

�ld�kten sonra dirilen insanlar�n toplanaca�� yerdir.

84- Me�l nedir?

Her y�n�yle aynen aktar�lmas� m�mk�n olmayan bir s�z�n ba�ka bir dile yakla��k olarak �evirisidir. �zellikle Kur�an terc�meleri i�in kullan�lmaktad�r.

85- Mekruh Nedir?

Dinen yap�lmamas� zann� delille istenen �eydir.

86- Melek Ne Demektir?

Allah��n emriyle �e�itli g�revleri yerine getiren, g�zle g�r�lmeyen n�r�n� varl�klard�r.

87- Mevlid Nedir?

Do�um zaman� demektir. Peygamberimizin do�umu ve bunu anlatan eser anlam�nda kullan�l�r.

88- Mi�rac Nedir?

Peygamberimizin, Kud�s�deki Mescid-i Aksa�dan, Y�ce Allah��n, manev� huzuruna yapt��� yolculu�un ad�d�r. Din� literat�rde, Recep ay�n�n 27. gecesi �m�rac gecesi� olarak bilinir.

89- Mihrap Nedir?

Cami, mescid ve namazg�hlarda k�ble y�n�nde bulunan ve �mam-Hatibin namaz k�larken durdu�u b�l�md�r.

90- Minber Nedir?

Camilerde �mam-Hatiplerin cuma ve bayram hutbesi okuduklar� basamakl� y�ksek�e yerdir.

91- M�zan Ne Demektir?

Mah�erde hesap g�r�ld�kten sonra herkesin amellerinin tart�laca�� ilahi adalet terazisidir.

92- Mucize Ne Demektir?

Peygamberlerin, peygamber olduklar�n� ispat i�in Allah��n izni ile g�sterdikleri hi�bir insan�n benzerini yapamayaca�� harikulade hallerdir.

93- Muk�bele Nedir?

Kur�an-� Kerim�i, birinin y�z�nden veya ezbere okumas�, di�erlerinin de onu takip etmesidir.

94- Mukaddes�t Nedir?

Dinimizce kutsal kabul edilen de�erlerdir.

95- Mushaf Ne demektir?

Kur�an-� Kerim�in, Fatiha S�resi ile ba�lay�p N�s S�resi ile bitti�i �ekliyle iki kapak aras�nda toplanm�� haline mushaf denir.

96- M��min Kime Denir?

Allah�a, Hz.Peygamber�e ve O�nun haber verdi�i �eylere g�n�lden inan�p, kabul ve tasd�k eden kimsedir.

97- M�bah Nedir?

D�nen yap�l�p yap�lmamas� serbest b�rak�lan �eydir.

98- M�ezzin-Kayy�m Kimdir?

Namaz vakitleri girince ezan okuyup, cami ve cemaatle ilgili hizmetleri g�ren kimsedir.

99- M�fsid Ne Demektir?

Us�l�ne uygun olarak ba�lanm�� bir ibadeti bozup, ge�ersiz hale getiren herhangi bir davran��t�r.

100- M�ft� Kimdir?

Din� konularda fetva vermeye yetkili olan kimsedir.

101- M�kellef Ne Demektir?

Din� h�k�mleri yerine getirmekle y�k�ml� olan kimse demektir.

102- M�n�c�t Nedir?

Allah�a sessizce du� etmek, yalvarmak ve niyaz etmektir. Dua i�erikli �iirlere de m�nac�t denir.

103- M�naf�k Kime Denir?

Kalben inanmad��� halde, dili ile m�min oldu�unu s�yleyen kimsedir.

104- M�nker Nekir Nedir?

Kabre konulan kimseye �Rabbin kim?, Peygamberin kim?, Dinin nedir?� diye soru soran meleklerin adlar�d�r.

105- M�stehab veya Mendup Nedir?

Hz.Peygamber�in bazen yapt���, bazen de yapmad��� dini i�erikli i�lerdir.

106- Na�t Nedir?

Peygamber Efendimizi �vmek maksad�yla yaz�lan �iir t�r�d�r.

107- Nafile, Kaza Nedir?

Nafile; farz, vacib ve s�nnet ibadetlerin d���nda sevap kazanmak i�in yap�lan t�m ibadetlerdir.

Kaza; vaktinde yerine getirilememi� olan farz bir ibadetin vaktinden sonra yerine getirilmesidir.

108- Neb� veya Res�l Ne Demektir?

Allah�tan vahiy yoluyla ald��� emir ve yasaklar� insanlara ula�t�rmakla g�revli olan se�kin insand�r.

109- Nisap miktar� ne demektir?

D�nen zengin say�lman�n �l��s�d�r.

110- Niy�z Nedir?

Du� etmek demektir.

111- Niyet Nedir?

�nsan�n bir �eyi yapmaya kalben ve zihnen karar vermesidir.

112- Orucun Kazas� Ne Demektir?

Vaktinde tutulamayan oru�lar�n daha sonra g�n�ne g�n olarak tutulmas�d�r.

113- Orucun Kefareti Nedir?

Ramazan�da mazeretsiz olarak kasten orucu bozman�n cezas� olarak pe� pe�e tutulan altm�� g�n oru�tur. Buna g�c� yetmeyenler altm�� fakiri sabahl� ak�aml� doyururlar.

114- Oru� Kimlere Farzd�r?

Oru� ergenlik �a��na ula�m��, ak�ll� ve M�sl�man olan herkese farzd�r.

115- ���r Nedir?

Tar�m �r�nlerinden onda bir ya da yirmide bir oran�nda verilen zekatt�r.

116- Peygamberimiz Hz.Muhammed Ne Zaman Do�mu�tur?

Peygamberimiz Hz.Muhammed Milad� 571 y�l�nda, Reb�ulevvel ay�n�n on ikinci gecesi seher vaktinde d�nyaya gelmi�tir.

117- Peygamberlerde Bulunan Temel Nitelikler Nelerdir?

S�z�nde ve �z�nde do�ru, her y�n�yle g�venilir, g�nahlardan korunmu�, �st�n ak�l ve zeka sahibi, Allah�tan ald��� vahyi insanlara aynen ula�t�rma peygamberlerin temel nitelikleridir.

118-Rab Nedir?

Yaratan, nimet veren ve terbiye eden anlam�na gelir ve Y�ce Allah��n g�zel isimlerindendir.

119-Rahman ve Rah�m Ne Demektir?

Allah��n g�zel isimlerinden olup �ok merhamet eden, esirgeyen ve ba���layan demektir.

120-Rahmet Nedir?

Allah��n, yarat�klar�na merhamet etmesi ve l�tufta bulunmas�d�r.

121- Reg�ib Nedir?

Ra�bet olunun �ey ve bol ihsan demektir. �rf�m�zde Recep ay�n�n ilk Cuma gecesi olarak bilinmektedir.

122- Rekat Nedir?

Namaz�n k�yam, r�k� ve secdelerinden olu�an her bir b�l�m�d�r.

123- Rida nedir?

Hac veya umre yapmak �zere ihrama giren erkeklerin belden yukar�s�n� kapatmak �zere b�r�nd�kleri �rt�d�r.

124- Ru�yet-i Hil�l Ne demektir?

Kamer� aylar�n ba�lang�c�n� belirleyen Hilal�in g�r�lmesidir.

125- R�k� Nedir?

Namazda eller dizlere erecek ve s�rt ile ba�, d�z bir sat�h olu�turacak bi�imde �ne do�ru e�ilmektir.

126- Sa�y nedir?

Hac ya da Umre yaparken K�be yak�nlar�nda bulunan Saf� ile Merve tepeleri aras�nda, d�rt gidi� �� geli� olmak �zere yedi defa gidip gelmektir.

127- Sadaka Nedir?

Zekat d���nda ibadet niyetiyle fakirlere yap�lan yard�mlard�r.

128- Sahur Nedir?

�kinci tan yeri a�armas�ndan az �nceki vakit ve bu vakitte yenen yemektir.

129- Salih Amel Nedir?

Yap�lmas� Allah ve Peygamberi taraf�ndan istenen, fert ve toplum i�in faydal� i�ler ve davran��lard�r.

130- Secde Nedir?

Namaz k�lan�n, ayak parmaklar�n�, dizlerini, ellerini, aln�n� ve burnunu yere koymas� ile olu�an durumdur.

131- Sehiv (Yan�lma) Secdesi Ne Demektir?

Yan�lma, unutma veya dalg�nl�k gibi haller nedeniyle namaz�n farzlar�ndan birinin ertelenmesi, vaciplerinden birinin terk edilmesi veya ertelenmesi durumunda namaz�n sonunda yap�lan secdedir.

132- Sevap Nedir?

Allah��n emir ve yasaklar�na uygun olan amel, s�z ve davran��lard�r.

133- S�re Nedir?

Kur�an��n, birbirinden besmele ile ayr�lan her bir b�l�m�d�r.

134- S�nnet Nedir?

Peygamber Efendimiz�in yapt��� ve m�sl�manlardan da yap�lmas�n� istedi�i din� g�revlerdir.

135- �irk Ne Demektir?

Allah�a ortak ko�mak demektir. Bu da Allah�tan ba�ka ilah edinmek veya O�ndan ba�kas�na ibadet etmek �eklinde olur.

136- ��k�r Nedir?

Nimetleri Allah��n verdi�ini bilip O�na ��kranda bulunmakt�r.

137-Taassup Nedir?

Herhangi bir delile dayanmadan, bir fikre k�r� k�r�ne ba�lanmakt�r.

138- Tahiyyata oturmak Ne Demektir?

Namazlar�n ikinci ve son rekat�ndan sonra tahiyy�t duas�n� okuyacak kadar bir s�re oturmakt�r.

139- Takv� Nedir?

Allah��n emir ve yasaklar�na kar�� gelmekten sak�nmakt�r.

140- Tavaf nedir?

Hacer-i Esved�den ba�layarak, K�be�yi sola almak suretiyle, yedi defa K�be�nin �evresinde d�nmektir.

141- Tebli� Nedir?

Peygamberlerin getirdikleri ilah� mesaj�n insanlara aynen ula�t�rmalar�d�r.

142- Tefsir nedir?

Kur�an-� Kerim�i us�l�ne g�re a��klamak ve yorumlamak demektir.

143- Tekb�r ve Tesb�h Nedir

Tekbir, �All�huekber�, Tesbih de, �S�bh�nall�h� demektir.

144- Ter�vih Namaz� Nedir?

Ramazan ay�na mahsus olmak �zere, yats� namaz�ndan sonra k�l�nan s�nnet bir namazd�r.

145- Te�rik Tekbiri Ne Demektir?

�All�h�ekber, All�h�ekber, L�il�he illall�h� vall�h�ekber, All�h�ekber ve lill�hi�l-hamd� demektir.

Kurban Bayram�n�n arifesinde sabah namaz�ndan ba�lay�p, Bayram�n 4. g�n� ikindi namaz�na kadar 23 vakitte, farz namazlar�n sonunda te�rik tekbiri getirmek v�ciptir.

146- Tevbe Ne Demektir?

Ki�inin i�lemi� oldu�u g�nahlardan pi�manl�k duyup Allah�a y�nelmesi ve g�nahlar� terk etmesidir.

147- Tevekk�l Nedir?

�nsan�n, her konuda kendine d��en g�revleri yerine getirdikten sonra sonucu Allah�a b�rakmas�d�r.

148- Tevh�d Nedir?

Allah��n var ve bir oldu�una inanmakt�r.

149- Teyemm�m Nedir?

Abdest ya da boy abdesti almak i�in su bulunmad��� veya bulunup da kullanma imkan� olmad��� durumlarda, niyet edilerek temiz toprak veya toprak cinsinden bir �eye elleri s�r�p y�z� ve kollar� meshetmektir.

150- V�cib Nedir?

Dinen yap�lmas� zann� delillerle istenen h�k�mlerdir.

151- Vahiy Nedir?

Y�ce Allah��n diledi�i �eyleri peygamberlerine, �zel yolla bildirmesidir.

152- Vaiz Kimdir?

Din� konularda insanlar� ayd�nlatma g�revi yapan ve bu ama�la va�z eden kimsedir.

153- Vakfe nedir?

Zilhicce Ay�n�n 9.ncu g�n�nde hac i�in ihraml� olarak Arafat�ta bulunmad�r.

154- Vitir Nedir?

Yats� namaz�ndan sonra k�l�nan �� rek�atl�k vacip namazd�r.

155- Yemin Kefareti nedir?

Yeminini bozan bir kimsenin on fakiri sabah ak�am doyurmas� ya da giydirmesi veya bunlara g�c� yetmeyenin �� g�n pe� pe�e oru� tutmas�d�r.

156-Yery�z�nde �lk Mabed Neresidir?

Yer y�zende ilk m�bed, K�be-i Muazzama�d�r.

157- Zekat Nedir?

Dinen zengin say�lan m�sl�manlar�n, belirli yerlere sarfedilmek �zere, mallar�ndan vermekle y�k�ml� olduklar� belli bir payd�r