�MAM - AZAM

Hanefi mezhebinin en b�y�k imam� olan Ebu Hanife Hazretlerinin ismi Numand�r. Lakab� �mam-� Azam, k�nyesi Ebu Hanifedir. Ehli S�nnetin d�rt b�y�k f�k�h iman�ndan birincisi olan �mam-� Azam'm atalar� Horosan ilinden K�fe'ye gelip yerle�mi�tir.

Emevilerden Abd�lmelik bin Mervan devrinde, K�fede do�an �mam-� Azam hayat� boyunca bir �ok olaylara �ahit oldu. Hacac'�n ya�ad��� Irak halk�n� haraca ba�lad��� g�nleri ya�ad�. �mer bin Abd�laziz'in adalet dolu devrini g�rd�. Emevilerin ��k�p Abbasilerin kurulu�una yeti�ti. Fakat kendini bu �alkant�lara kapt�rmad�. Hayat�n� ilme ve �slam'a hizmete verdi. �a��nda okuyan ilimlerin hepsini tahsil etti. K���k ya�ta Kur'an-� Kerim-i ezberledi. K�fe ve Basra alimlerinden Hadis-i �erif dersleri ald�.

Babas�, K�fe, basra ve Mekke aras�nda ticaretle me�gul oldu�undan, O'da onunla beraber buralara gidip geliyor, muhtelif yerlerdeki alimlerle g�r���yor, onlar�n ders�lerini dinliyordu.

Ashab-� Kiram'dan d�rt zat� g�rd��� i�in Tabiinden say�lan �mam-� Azam, Hocas�na �ok sorular sorard�. ��renmenin anahtar� sormakt�r, derdi. O, ��renmek istediklerini daima sorard�. Bir defas�nda hocas� ona:

"Beni Kuruttun, Ne varsa benden hepsini ald�n" demi�ti.

K�rk ya��na kadar hep okuyan �mam-� Azam, yetmi� y�ll�k �mr�n�n otuz y�l�m hocal��a ve fetva verme�e hasretmi�tir.