�SLAM MERKEZ�

ANA-BABA HAKKI

Ana-babaya iyilik ve ihsan evl�t �zerine farzd�r, onlara isyan etmek haramd�r. Had�s-i �eriflerde buyuruldu ki:
(Cennet kokusu be�y�z y�ll�k mesafeden duyulur Ana-babas�n� �zenler ve s�l�-l rahmi terk edenler.bunu duyamaz.) [Taber�n�]
(�mr�n�n uzun, r�zk�n�n bereketli olmas�n� istiyen, ana-babas�na iyilik etsin, s�la-� rahmde bulunsun!) [�. Ahmed]
[S�l�-i rahm, ana-baba ve yak�n akrabay� ziyaret etmek demektir.}
(Han�m�n� anas�ndan �st�n tutana Allah la'net etsin!) [M. Cinan]
(Allah indinde en faziletli amel, vaktinde k�l�nan namazd�r, sonra ana-babaya iyiliktir.) [M�slim]
(Ana-babas�ndan biri hayatta olup da, onun r�z�s�n� alm�yan, onu k�st�ren, Cehenneme girmeye m�stehak olur.)

Esh�b-� kiramdan biri Ya Res�lallah, ana-baba, evl�tlar�na zulmetseler de r�z�lar�n� alam�yan yine Cehenneme gider mi?) diye sorunca, Peygamber aleyhissel�m, �� defa (Evet zulmetseler de...) buyurdu (Beyhek�)
�u h�lde ana-baba z�lim olup, evl�da zulmetseler de, g�nah i�lemeyi emretseler de, yine onlar� �zmemeye, k�st�rmemeye �al��mal�d�r! G�nah olan emirleri yap�lmaz ama, yine de onlar� �z�c� s�z s�ylemek caiz olmaz. Ana-baba k�t� bile olsa, yine onlarla iyi ge�inmelidir! Ziyaretlerini terk etmek b�y�k g�naht�r. Hi� olmazsa, sel�m g�ndererek, tatl� mektup yazarak, telefon ederek, bu g�nahtan kurtulmal�d�r!

�ocu�un da ana-baba �zerinde haklar�
1- Evl�d�n annesini iyi yerden almal�d�r! Ya'n� �ocu�un annesi olacak k�z,s�liha ve iyi bir aileden olmal�d�r! ileride, �ocuk, annesiyle k�t�lenmemelidir!
2- �ocu�a iyi isim koymal�d�r! Had�s-i �erifte buyuruldu ki:(�� o�lu olup da, birine benim ad�m� vermlyen, cahillik etmi� olur.) [Taber�n�]
Ahmed, Mehmed, Mahm�d gibi Peygamber efendimizin isimlerini koymal�d�r! ��nk� Allah� te�l�, (Hatibimin-isminde olan m�sl�mana az�b etmeye haya ederim.) buyurdu.
3- �ocu�una Kur'�n-� ker�mi ��retmelidir!
4- �ocuklar� hel�l lokma ile beslemelidir! B�yle yapmazsa, haram g�dalar�n,yemeklerin te's�ri, �ocu�un �z�ne i�ler �ocukta uygunsuz i�lerin meydana
gelmesine sebep olur. Had�s-i �erifte,(Yiyip i�tikleriniz hel�l, temiz olsun!�ocuklar�n�z, bunlardan h�s�l olmaktad�r.) buyuruldu.
5- �ocu�u yedi ya��ndan itib�ren namaz k�lmaya al��t�rmal�d�r!
6- �ocu�una ilim ��retmelidir!D�nya ve �h�rette kurtulu� ilimledir
7- �ocuklara iyilik etmelidir! Had�s-i �eriflerde buyuruldu ki:(Evl�d�n�za ikram edin, ana-baban�n sizde hakk� oldu�u gibi, evl�d�n�z�n da sizde hakk� vard�r.) [Taber�n�](Hediye verirken �ocuklar�n�z�n aras�nda e�itli�e ri�yet edin!) [Taber�n�]
8- �ocu�u g�zel terbiye etmelidir!Had�s-i �eriflerde buyuruldu ki:(�ocu�u g�zel terbiye etmek, evl�d�n baba �zerindeki haklanndand�r.) [Beyhek�]
(Hepiniz, bir s�r�n�n �oban� gibisiniz. �oban s�r�s�n� korudu�u gibi, siz de evinizde ve emriniz alt�nda olanlar� Cehennemden korumal�s�n�z! Onlara m�sl�manl��� ��retmelisiniz! ��retmezseniz, mes'�l olursunuz.) [M�slim]