�SLAM MERKEZ�

HAYA �MANDANDIR

�irkin olan i�leri ba�kalar�na a��k kelimelerle anlatmak, fuhu� s�z s�ylemek demektir. Cins�yette ve abdest bozmakta kullan�lan kelimeleri s�ylemek b�yledir. Harama yak�n mekruhtur. ��nk� bunlar� s�ylemek m�sl�man olan�n m�r�vvetine uygun de�ildir. Utanmay� giderir ve ba�kalar�n� g�cendirir. M�r�vvet insaniyet demektir. �irkin kelimeleri s�ylemek �c�b etti�i zaman a��k olarak s�ylememe-li, kinaye olarak s�ylemelidir. Kinaye, bir �eyi, a��k ma'n�lar� ba�ka olan kelimelerle anlatmakt�r. Terbiyeli ve edebli kimse, fuhu� s�yleme�e mecbur olunca kinayeli olarak konu�ur. ��nk� had�s-i �eriflerde buyuruldu ki:
(Mii'min, ay�play�c�, ia'net edici, �irkin s�z s�yleyici ve hay�s�z de�ildir.)
(Fuhu�tan, �irkin s�zden �ok sak�n�n�z. ��nk� Allah� te�l� fuhu� s�yleyenleri, �ovenleri sevmez.)
Ya'n� fuhu� s�yleyenler bunun cezas�n� �ekmedik�e Cennete giremezler. Haya, ya'n� utanmak g�zel bir haslettir. Had�s-i �erifte buyuruldu ki:
(Allah� te�l�dan haya ediniz!)
Allah� te�l�dan haya etmek, nefsin isteklerini terk etmekle ve dinin emirlerini yerine getirmekle olur. Nefsin istedi�i her �ey insan�n zararmad�r. �nsan�n nefsi kadar ahmak bir mahl�k yoktur. Nefsin istediklerini b�rak�p haya eden, Allah� te�l�dan korkar. O'nun raz� olmad��? i�lerden ve s�zlerden ka��n�r.
Had�s-i �eriflerde buyuruldu ki:
(M�'min, ay�plamaz k�namaz, fahi� s�z s�ylemez ve kimseyi k�t�lemez.)
(Cennet, fahi� [�irkin, ay�p] s�z s�yleyenlere haramd�r.)
(Sokaklarda dola�arak �irkin s�z s�yliyen kimseleri, Allah� te�l� sevmez.)
(K�t� ve �irkin s�z, m�naf�kl�ktan bir �ubedir
(�irkin s�z�n ve birbirine fahi� s�z s�ylemenin tsl�miyyette yeri yoktur.)
Gayr-i m�slimlerin �l�lerine de k�t� s�z s�yliyerek, onlar� sevenleri incitmemelidir. Peygamber efendimiz, Bedir'de �ld�r�len m��riklere k�t� s�z s�ylemeyi yasakl�yarak buyurdu ki:
(Bunlara s�vmeyin, k�t� s�z s�ylemeyin! ��nk� sizin s�yledikleriniz, �l�lere gitmez. Ancak geride kalanlar�na eziyet etmi� olursunuz.)

S�v�p sayan ve k�t� s�z s�yliyen kimselere s�z�m�z ge�erse m�ni olmak, m�ni olamazsak onlardan uzak durmak l�z�md�r. Had�s-i �erifte, (Haya �m�ndand�r. Fuhu� s�z s�ylemek cef�dand�r, �m�n Cennete, cef� Cehenneme g�t�r�r) buyuruldu.
(Haya �m�ndan) oldu�una g�re, hay�s�z kimsenin ya �m�n� zay�ft�r veya hi� yoktur. Hay�s�z bir kimsenin, (Kalbim temizdir, �m�n�m kuvvetlidir) demesinin as�ls�z oldu�u anla��l�r.
Hayan�n en k�ymetlisi, Allah� Te�l�dan utanmakt�r. Allah� Te�l�dan utanan kimse, b�t�n �irkin i�lerden uzak durur. Kendine ve insanl��a d�ima iyilik yapar.
K�t� kimseler, �m�n ile hayan�n birlikte bulundu�unu bildiklerinden, m�sl�manlar�n �m�nlar�n� �almak i�in hayalar�n� yok etme�e �al���yorlar. Fuhu� s�zlere, seks bilgisi diyorlar. M�sl�-manlar-bu bak�mdan hayalar�n�n gitmemesi i�in �ok dikkat etmelidirler. Isl�miyyet, hem fen bilgilerinde �al��may�, hem de g�zel ahl�kl� olmay�, herkese iyilik yapmay� emretmektedir. M�sl�manlar, c�hillerin yalanlar�na aldan-mamal�, onlar�n ��plak gezmelerini, seks bilgisi ad� alt�nda fuhu� s�ylemelerini f�ideli bir �ey zan-netmemelidir. B�t�n g�zellikler, iyilikler isl�m ahl�kmdad�r. B�t�n �irkinlikler, k�t�l�kler ise, ahl�ks�z ve hay�s�z olmaktad�r