�SLAM MERKEZ�

KAYSER KIZIN H�DAYET�

�brahim Havas Hazretleri,g�n�l d�nyam�z� ayd�nlatan alt�n silsilenin �nemli bir halkas�d�r. Hazret,bir sene hacca gitmek niyetiyle yola ��kar. Yol boyunca kula��na "�brahim Havas" diye gaipten
bir kad�n sesi gelir ve gayri ihtiyari olarak Mekke taraf�na de�il de �stanbul'a do�ru gider. �ehre girer ve orada kap�s�n�n �n�nde insanlar�n topland��� y�ksek bir k��k g�r�r. Daha sonra oradakilerden Rum Kayseri'nin k�z�n�n delirmi� oldu�unu ve �aresi i�in doktorlar�n� toplad���n� ��renir.
Asl�nda,Kayser'in k�z� bir vesileyle Barnaba �ncil'ini okumu� ve orada Efendimiz'le alakal� hakikatleri ��renerek ihtida etmi�;papazlar ise "ruhuna �eytan girdi ve delirdi" gibi d���ncelerle onun yak�lmas�na karar vermi�lerdir.
�brahim Havas Hazretleri,"Ben prensesi tedavi edebilirim" diyerek onun yan�na yakla��r ve daha sonra aralar�nda ��yle bir konu�ma ge�er:
-Ey �brahim Havas! ho� geldiniz!
-(�brahim Havas Hazretleri,hayret dolu ifadelerle) Beni nereden tan�yorsunuz?
-Can�m�,canana teslim etmek istedim ve Hak Teala'dan sevdi�i bir kulunu yan�ma g�ndermesini niyaz ettim. "�z�lme,yar�n sana �brahim Havas dostum g�nderilir" buyuruldu.
-Hastal���n�z nedir?
-Ger�e�i buldum ve ihtida ettim. Bu sebeple halime delilik,ban da deli dediler.
-Bizim diyara gelmek ister misiniz?
-Sizin diyar neresidir?
-Mekke,Medine ve Kabe gibi mukaddes beldeler
-Sa� taraf�na bak!
Sa� taraf�na bakan �brahim Havvas Hazretleri,bir d�zl�kte Mekke,Medine ve Beyt�'l-makdisi kar��s�nda g�r�r. Az sonra prenses,"Vakit yakla�t�,istek ve arzu haddi a�t�" deyip,kelime-i �ehadet getirerek ruhunu Rahman'a teslim eder.
Kayser'in k�z�,b�t�n debdebe ve ihti�am�n ya�and��� bir saray ikliminde yeti�mi�tir. Onun bunlar� elinin tersiyle itip terk etmesi,kanatlan�p u�mas�na yetmi�tir.