�SLAM MERKEZ�

OTUZ SENEDE NELER ��REND�N?

��ak�k-� Belh� hazretleri talebesi Hatim-i Esam'a sordu: Otuz senedir benden ilim tahsil ediyorsun? Neler ��rendin?
� Sekiz �ey ��rendim efendim.
� Neymi� bu sekiz �ey?
� Birincisi, halka bakt�m,herkes kendine bir arkada�, birdost se�mi�. Herkesin dostu,kabre kadar arkada� oluyor. Definden sonra �ekip geliyor. D�
��nd�m, ben �yle bir dost bulmaluy�m ki, devaml� arkada��m olsun, kabirde de beni yaln�z b�rakmas�n. B�yle bir arkada� ise ancak s�lih amel olurdu. Ben de onu se�tim.
�G�zel se�mi�sin. Di�erleri ne?
��kincisi, halka bakt�m, �o�u nefsine esir olmu�. H�lbuki Kur'�n-� ker�mde, nefsine h�kim olan kimsenin yerinin Cennet oldu�u bildirilmektedir. Kur'�n-�ker�min hak oldu�unu bildi�im i�in nefsime esir olmad�m, onunla m�c�dele edip Hakk�n emrine boyun e�mek mecburiyetinde b�rakt�m.
�Allah seni m�barek etsin!..
���nc�s�, halka bakt�m, d�nyan�n f�idesiz me�galesi i�ine bo�ulmu� didinip duruyorlar. Bir �ey kazand�k zannederek onunla seviniyorlar. H�lbuki Kur'�n-� ker�mde, insanlar�n kazand�klar� ne kadar �ok olursa olsun t�kenece�i, fakat Allah'�n indindeki-lerin ise bak� oldu�u bildirilmektedir. Senelerdir kazand�klar�m�n t�kenmemesi i�in, �h�ret az��� olarak hep bak� kalmak �zere Allah'�n indine em�net ettim. Ya'n� dine hizmet eden m�esseselere ve di�er hay�r hasenata verdim.
� �ok g�zel etmi�sin.
�D�rd�nc�s�, halka bakt�m, kimisi �erefi akrabas�n�n �oklu�unda g�r�yor, kimisi kibirlenmekle �eref sahibi olaca��n� zannediyor, kimisi s�l�lesi ile iftihar ediyor. H�lbuki Kur�n-� ker�mdeen �ereflilerin takva sahihleri oldu�u bildirilmektedir. Ya'n� b�t�n haramlardan ka�arak Allahemrine uymakt�r. Ben de takvasahibi olmay� se�tim.
��ok g�zel...
� Be�incisi, halka bakt�m, baz�s� mal ve makam sevgisi y�z�nden birbirine haset ve bu�z ediyorlar. H�lbuki taksimat�n ezelde sabit oldu�unu ve bunu kimsenin de�i�tirme�e g�c�n�n yetmiyece�ini bildi�im i�in hi� kimseye haset etmedim. Hak Te�l�-n�n taksimat�na raz� oldum. Kimseye bu�z etmeden hel�linden kazanma�a �al��d�m.
� Ne iyi yapm��s�n ve ne iyi s�yl�yorsun.
� Alt�nc�s�, halka bakt�m,baz�lan nefs�n� garaz ve �eytan� vesveseler y�z�nden birbirine d��manl�k ediyor. H�lbuki Allah� Te�l�, "�eytan sizin d��man�n�zd�r." buyuruyor. �eytan� kendime d��man bildim. Onun hilesine d��meme�e �al��t�m. Alla-h�n emrine uyarak do�ru yolda y�r�me�e gayret ettim.
� G�zel etmi�sin ey Hatim.
� Yedincisi, halka bakt�m.
Baz�s� d�nyal�k ihtiy��lar�n� kazanmak i�in nefsine esir d��erek haram ve ��pheli �eylerden ka�am�yorlar. Halbuki Kur'�n-� ker�mde her canl�n�nr�zk�n�n Allah� te�l�ya ait oldu�u bildirilmektedir. Ben de yery�z�ndeki canl�lardan birisiyim. Allah�n benim de r�zk�m� tekeff�l etti�inibildim. Bu bak�mdan harama el uzatmad�m. R�zk�m�n hel�l yoldan gelmesine �al��t�m.
� G�zel etmi�sin.
� Sekizincisi, halka bakt�m.Kimi mal�na m�lk�ne, kimi mesle�ine, kimi sanat�na, kimi bile�ine g�veniyor. Kimi diplomas�na, kimi o�luna k�z�na, kimi
kendine b�rak�lan mirasa g�veniyor. H�lbuki herkesin g�vendi�i bir �ey vard�r. H�lbuki Kur'�n-� ker�mde, tam bir tevekk�l ile Allah'a g�venip dayanan kimseye Rabbimizin k�fi gelece�i bildirilmektedir. Sebeplere sar�laraktam bir tevekk�l ile AJlah'a itimat edip O'na g�vendim.
�En g�zelini yapm��s�n ey Hatim. Allah seni muvaffak etsin. Hak�katen d�rt kitapta mevcut olan ilim ve ma'rifetin bu sekiz temel �zerinde bulundu�unu g�rd�m. Bu sekiz us�l ile ameleden kimse d�nya ve �h�ret saadetini kazanm�� olur.