�SLAM MERKEZ�

SEYYID�'L-ISTI�FAR DUASI:

Bu dua konusunda ��yle bir hadis nakledilir. Resulullah (s.a) buyurdu ki; "Isti�far dualar�n�n en de�erli ve en �st�n� ��yle demendir: "All�h�mme ente Rabb�, L� Il�he Ill� ente halakten� ve ene abd�ke ve ene al� ahdike ve va'dike me'steta't�, e�z� bike min �erri m� sana't�, eb�� leke bi ni'metike aleyye ve eb�� bi zenb� fe'gfirl� fe inneh� l� ye�firu'z-l; z�n�be ill� ente"

Anlam�:"Allah'�m! Sen benim Rabb�ms�n! Senden ba�ka hi�bir il�h yoktur. Beni sen yaratt�n. Ben senin kulunum; g�c�m yetti�i kadar�yla senin akdin ve va'din �zere bulunuyorum. Yapt���m fenal�klar�n �errinden sana s���n�r�m. �zerimde olan nimetlerini itiraf ederim, g�nah�m� da itiraf ederim. Beni ba���la; ��nk� senden ba�ka hi�bir kimse g�nahlar� ma�firet edemez."

Hz. Muhammed (s.a.s) daha sonra �unlar� ekledi: "Kim bunlar� inanarak sabahleyin s�yler de ak�am olmadan �l�rse, o ki�i Cennet ehlindendir. Yine kim bunlar� inanarak geceleyin s�yler de sabaha ula�amadan vefat ederse Cennet ehlindendir" (Buh�r�, Deav�t, 2).