�SLAM MERKEZ�

SEVG�L�YE MEKTUP�

Ey sevgili;bilmem ki i�erisinde bulundu�umuz,m�jdelenmi� bahtiyarlar toplulu�unun i�erisine kendi iste�i do�rultusunda giren fertler var m�? Ben bestelenmeye ne zaman ba�land���n� bile bilmedi�im bu g�zel �ark�s�n�n vokalistli�ine lutf-u ilahi ile getirildi�i zaman,herhalde o kutlu beste mana aleminde �oktan zirvedeki yerini alm��t�.

Bilmiyoruz ki;bitmeye matuf bu �ark�n�n ilk m�sras�na tak�lm��sa �mitlerimiz,zaman�n bizle g�r�lecek hesab� var demektir�ve buna ra�men biz sevgiliye kalbimizin g�lgesini sunmakla yetiniyoruz. Sevgiliye as�l sunmam�z gerekeni sunam�yoruz. Ona hep t�rk� yak�yor,ama onu bir t�rl� duyam�yoruz ve kalbimizin derinliklerinin enfusli�ini ona �fleyemiyoruz. Ona nak�� nak�� �ileyle i�lenmi� bir bardakta sunaca��m�z,ne bir damla kan�m�z ne de bir damla g�zya��m�z var�

Oysa sevmek,anlamak ve ya�atmak demek de�il miydi? Biz bunu bilerek yola ��kmam�� m�yd�k? Peki �imdi niye sadece sevgiliye �sevgili� g�z�yle bakma ihtiyac�n�n �tesine ge�emiyor ve onu anlamaktan ka��yoruz? Sevgiliyi hep ba�kalar�ndan �al��t���m�zdan m�d�r,ona y�nelik her hamlemiz bu kadar c�l�z ve s�n�k oluyor? Yoksa onu uzaklarda arad���m�zdan m� bu kadar k�rle�ti g�zlerimiz?

Aman Allah��m yoksa biz sevgilimizi �sevgicik�lere mi satt�k? Ve belki de daha bu al��veri�in neresinde oldu�umuzu bilmeyecek kadar sevgiliden uzakla�t�k�Yoksa sa�dan yedi�imiz yumruklar m� bizi bu aldat�c� d�nyan�n kuca��na itti? Yada biz sevgilimizi �adam bu kadar�ndan da ne olur�lara m� satt�k? Evet,her ne yapt�ksa yapt�k,biz seni hakk�yla sevemedik�

Ey sevgili,biz seni �zaman� denen �ark�n �an� denilen en k���k di�leri aras�nda,dald���m�z �sevgicik� h�lyalar�na kar��l�k satsak da;�mit ediyoruz ki sen bizi o engin ve ku�at�c� SEVG�NLE bir kere daha ger�e�e uyand�racaks�n�