�SLAM MERKEZ�

VEDA HUTBES�
(Bu hutbe, M.S. 632 y�l�nda Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimiz taraf�ndan y�z bini a�k�n m�sl�mana irad edilmi�tir. Hz. Muhammed (S.A.V.) Allah'a hamd ve sen�dan sonra ��yle buyurmu�tur.)
EY �NSANLAR!�

S�z�m� iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birle�emeyece�iz. �NSANLAR!�

Bu g�nleriniz nas�l mukaddes bir g�n ise, bu aylar�n�z nas�l mukaddes bir ay ise, bu �ehriniz (Mekke) nas�l m�barek bir �ehir ise, canlar�n�z, mallar�n�z da �yle mukaddestir, her t�rl� tec�v�zden korunmu�tur.

ASHABIM!

Yar�n Rabbinize kavu�acaks�n�z ve bug�nk� her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaks�n�z. Sak�n benden sonra eski sap�kl�klara d�n�p de birbirinizin boynunu vurmay�n�z! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da i�itenden daha iyi anl�yarak muhafaza etmi� olur.�

ASHABIM!

Kimin yan�nda bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her �e�idi kald�r�lm��t�r, aya��m�n alt�ndad�r. L�kin borcunuzun asl�n� vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme u�ray�n�z. Allah'�n emriyle faizcilik art�k yasakt�r. Cahilliyetten kalma bu �irkin �detin her t�rl�s� aya��m�n alt�ndad�r. �lk kald�rd���m f�iz deAbdulmuttalib'in o�lu (amcam) Abbas'�n faizidir.�

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde g�d�len kan d�v�lar� da tamamen kald�r�lm��t�r. Kald�rd���m ilk kan davas� Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'n�n kan davas�d�r.

�NSANLAR!

Bug�n �eytan sizin �u topraklar�n�zda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak g�c�n� ebedi suretle kaybetmi�tir. Fakat siz; bu kald�rd���m �eyler d���nda, k���k g�rd���n�z i�lerde ona uyarsan�z bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak i�in bunlardan da sak�n�n�z!

�NSANLAR!

Kad�nlar�n haklar�n� g�zetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkman�z� tavsiye ederim. Siz kad�nlar�, Allah emaneti olarak ald�n�z; onlar�n namuslar�n� ve iffetlerini Allah ad�na s�z vererek helal edindiniz. Sizin kad�nlar �zeridne hakk�n�z, onlar�n da sizin �zerinizde haklar� vard�r. Sizin kad�nlar �zerindeki hakk�n�z, onlar�n, aile yuvas�n�, ho�lanmad���n�z hi�bir kimseye �i�netmemeleridir. E�er raz� olmad���n�z herhangi bir kimseyi aile yuvan�za al�rlarsa, onlar� hafif�e d���p sak�nd�rabilirsiniz. Kad�nlar�n da sizin �zerinizdeki haklar�, memleket g�rene�ine g�re, her t�rl� yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.

M�'M�NLER!

Size bir emanet b�rak�yorum ki ona s�k� sar�ld�k�a yolunuzu hi� �a��rmazs�n�z. O emanet Allah Kitab� Kur'and�r. M�'M�NLER! S�z�m� iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! M�sl�man m�sl�man�n karde�idir, b�ylece b�t�n m�sl�manlar karde�tir. Din karde�inize ait olan herhangi bir hakka tecav�z ba�kas�na helal de�ildir. Me�er ki g�n�l ho�lu�u ile kendisine vermi� olsun...

ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de �zerinizde hakk� vard�r.

�NSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakk�n� (Kur'an'da) vermi�tir. Varise vasiyet etme�e l�zum yoktur. �ocuk kimin d��e�inde do�mu�sa ona aittir. Zina eden i�in mahrumiyet vard�r. Babas�ndan ba�ka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden ba�kas�na intisaba kalkan nank�r, Allah'�n gazab�na, meleklerin lanetine ve b�t�n m�sl�manlar�n ilencine u�ras�n! Cenab-� Hak, bu gibi insanlar�n ne tevbelerini, ne de adalet ve �ahadetlerini kabul eder.

�NSANLAR!

Rabbiniz birdir. Baban�z da birdir; hepiniz �dem'in �ocuklar�s�n�z, �dem ise topraktand�r. Allah yan�nda en k�ymetli olan�n�z, O'na en �ok sayg� g�stereninizdir. Arab�n Arap olmayana -Allah sayg�s� �l��s�nden ba�ka- bir �st�nl��� yoktur. �NSANLAR! Yar�n beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'�n el�ili�ini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve ���tte bulundun diye �ahadet ederiz." (Bunun �zerine Res�l-i Ekrem m�barek �ahadet parma��n� g��e do�ru kald�rarak sonra da cemaat �zerine �evirip indirerek ��yle buyurdu.) �ahid ol y� Rab! �ahid ol y� Rab! �ahid ol y� Rab!